Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiTordas Község Önkormányzata
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Tel: 22/467-502; Fax: 22/467-655
E-mail: igazgatas@tordas.hu
Honlap: www.tordas.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiKépviselő-testület
Polgármester
Pénzügyi Bizottság; Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Szociális Bizottság
Polgármesteri Hivatal
Jegyző
Feladatok: Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Juhász Csaba polgármester
Tel: 22/467-502; Fax: 22/467-655
Honlap: www.tordas.hu
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási renddr. Zay Andrea jegyző
Tel: 22/467-502; Fax: 22/467-655
E-mail: jegyzo@tordas.hu
Kedd: 13-17 óra; Péntek: 8-12 óra
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeJuhász Csaba polgármester, Rácz József alpolgármester, Márkus Pál képviselő, Farkas Zsolt képviselő, Márki Ferenc képviselő, Albert Balázs képviselő, Cifka János képviselő
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiTordasi Polgármesteri Hivatal
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Tel: 22/467-502; Fax: 22-467-655
E-mail: jegyzo@tordas.hu
Honlap: www.tordas.hu
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Tordas Községért Közalapítvány (megszűnés alatt)
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Kuratóriumi tagok: Sármay Bence elnök, Andorfy Ottó elnökhelyettes, Cselikovics János tag, Szabó Attila tag
Alapító okirat
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Tordasi Polgármesteri Hivatal
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Alapító határozat: 155/2012. (XII. 20.) számú határozat
Vezető: dr. Zay Andrea jegyző
Honlap: www.tordas.hu
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveTordasi Kisbíró
Felelős kiadó: Tordas Község Polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Elérhetőség: kisbiro@tordas.hu
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Tel: 22/526-900
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, sportlétesítmény biztosítása szakosztályoknak, kitüntetések adományozása, helyi termelői piac szervezése, helyi újság megjelentetése 
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Ügyintézők és elérhetőségeik
A Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyek listája
Ügyfélfogadás
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekÉtkezési díjak: 10/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet
Folyékony hulladék: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet
Temetési szolgáltatások: 4/2000. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A Hivatal alaptevékenysége körében, törvényi felhatalmazás alapján gyűjt, kezel és tárol adatokat.
A közérdekű adatokhoz történő hozzáférés módját és a másolatkészítés költségeit a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó Szabályzat tartalmazza.
Nyilvántartások:
– Szociális igazgatási és gyermekvédelmi nyilvántartások, óvoda és tankötelesek nyilvántartása;
– Helyi népesség-nyilvántartás;
– Egyéb hatósági nyilvántartás, vagyonkataszter, helyiségbérleti szerződések;
– Munkaügyi nyilvántartások (személyügyi, tartalékállomány, üres álláshelyek);
– Helyi adóhatósági nyilvántartás, adók módjára behajtható köztartozásokkal kapcsolatos nyilvántartás;
– Pénzügyi, gazdálkodási, számviteli nyilvántartások (támogatások, bírságok nyilvántartása);
– Kereskedelmi nyilvántartás – működési és telepengedélyek nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása:
telepengedélyek
szálláshelyek
üzletek
– Ebnyilvántartás;
– Anyakönyvi nyilvántartások (születési, házassági, halotti);
– Építési engedélyek nyilvántartása;
A nyilvántartás tartalmi elemei:
– Vezetésének jogalapja: jogszabály;
– Nyilvántartást vezeti: Polgármesteri Hivatal;
– Nyilvántartás fajtája: ágazati szak nyilvántartás /települési alapnyilvántartás/statisztikai típusú nyilvántartás;
– A nyilvántartás jellemzője eljárásjogi státusza szerint: hatósági/nem hatósági;
– Nyilvántartott tételek száma;
– A változások követésének módja: folyamat/állapot nyilvántartás;
– Jellemzője: papír alapú/elektronikus, hálózatról/egy gépről/meghatározott gépekről elérhető;
– Adatszolgáltató: folyamatos/egyszeri/alkalmankénti, állampolgár/más szervezet/hivatal;
– Adatkérő: más szervezet/hivatal/belső szervezeti egység, KSH, egyszer/alkalmanként, évente;
– Nyilvántartást használók köre: belső szervezeti egység, KSH/egyéb hivatal, szervezet/állampolgár, egyszer/alkalmanként/folyamatosan;
– Adatköre: nyilvántartás tárgyához igazodóan lehet – név, lakóhely, elérhetőség, együtt élők száma, családi jövedelem, ellátás megállapításának kezdő és végidőpontja, megállapított ellátás típusa, jellege, összege, bérlemény adatai, díj összege, , bizonylati adatok, jóváhagyás adatai, módosítás, törlés adatai, döntés száma.
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  Tordasi Kisbíró. Havonta megjelenő, ingyenes kiadvány
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Elérhető: Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  Elérhető a testületi ülések oldalon
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekElérhető a felhívások, hirdetmények oldalon
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukElérhető a felhívások, hirdetmények oldalon
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy nevedr. Zay Andrea
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukA www.ksh.hu oldalon
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma  
20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke 
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás 
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolójaElérhető a hatályos rendeletek oldalon
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveElérhető a hatályos rendeletek oldalon
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondTámogatott szervezetek: Tordas Községért Közalapítvány; Tordasi Polgárőrség;Tordas Sportegyesület; Evangélikus Egyházközség; Református Egyházközség; Katolikus Egyházközség; Nyugdíjasklub
Részletes éves felbontás
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítaniElérhető a szerződések oldalon
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Elérhető a hatályos rendeletek oldalon